Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies
Voor kwaliteit in het basisonderwijs

Algemene leveringsvoorwaarden

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, opleidingen, nascholingen, advisering, coaching en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘traject’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte. In geval van coaching wordt het inhoudelijk contract mede opgesteld door de gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
2.4 Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze 7 dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een traject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een traject of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een traject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training, coaching of advisering is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de traject of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies
4.1 Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies heeft in geval van een traject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een traject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies betaalde bedrag. Dit vindt binnen 14 dagen plaats.
4.2. Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies heeft het recht uiterlijk 14 dagen voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zal Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.0. Materialen
6.1. Het copyright van de uitgereikte materialen berust bij Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het eigendomsrecht van het materiaal bij Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies.

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, evenals de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet Btw-plichtig is, heeft Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies anders is aangegeven, dient betaling van de door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies gerechtigd, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies verschuldigd een bedrag van alle aan het incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies uitgegeven materiaal berust bij Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies training, coaching of advisering uitvoeren, voor aanspraken van derden inzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Klachtenprocedure
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies in staat is adequaat te reageren. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene leveringsvoorwaarden of daarop voortbouwende overkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in onderling overleg op te lossen of met behulp van een mediator.

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van een mediator, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

14.0 Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
14.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Rienkje van der Eijnden – training, coaching en advies.

Krommenie, 1 augustus 2019